Debian Live en una memòria USB

Parlant de Sistemes Operatius “live”, que arrenquen des d'una memòria USB, un CD-ROM o un DVD; seguint les instruccions del projecte Debian Live instal·larem un sistema Debian GNU/Linux en un USB pendrive. També farem la persistència dels fitxers d'usuari i de les configuracions de l'escriptori i, opcionalment, amb persistència de les modificacions que fem en el Sistema Operatiu.

Finalitat

Tractarem de la instal·lació del sistema Operatiu Debian GNU/Linux en una memòria USB o CDROM i de la persistència de la personalització de l'escriptori, i també de la persistència de la instal·lació de paquets o altres modificacions que fem en el Sistema Operatiu.

Debian Live és un projecte que crea sistemes complerts per executar-los en mode “live” i també poden fer la instal·lació a disc dur de un nou Sistema Operatiu completament funcional.

Amb els paquets live-helper que conté les utilitats necessàries i, també el paquet casper, encarregat de l'arrancada del sistema “live” (aquest paquet només s'ha de instal·lar en el sistema “live”). El paquet live-helper va ser desenvolupat per en Daniel Baumann i el Març de 2007 va ser acceptat en Debian unstable com reemplaç del paquet live-package. El paquet casper va ser desenvolupat en el projecte Ubuntu GNU/Linux per arrancar el seu Live-CD, i ara ja forma part de la distribució Debian GNU/Linux, ha estat re-escrit i millorat per el paquet live-initramfs, que de moment es troba a unstable.

Encara que podem crear el nostre sistema “live” Debian GNU/Linux a mida, nosaltres farem servir una imatge estàndard (*) entre les que ens proporciona aquest projecte. Descarregarem la imatge de CD-ROM (**) per la arquitectura corresponent al nostre ordinador i segons el nostre escriptori preferit i la instal·larem en una memòria USB o CD-ROM. (* No farà falta que instal·lem cap dels paquets de creació d'imatges “live”.) (** prefereixo fer manualment la instal·lació amb els fitxers de la imatge del CD-ROM perquè he intentat també fer servir la imatge USB però al volcar-la al Pen resulta un format no arrancable, i a més es situa en la primera partició del Pen, cosa que més endavant veurem que dona problemes amb el Finestres)

Aquestes imatges ja van equipades amb aplicacions d'oficina i de llicència d'ús lliure, per exemple:

 • OpenOffice.org, un paquet ofimàtic molt complet, tant o més bo que altres, i que a més llegeix i grava els altres formats
 • Kopete, missatger compatible amb tots els missatgers; Yahoo, M$ i molts d'altres, permet múltiples sessions al mateix temps
 • GIMP, tractament d'imatge professional, no té res a envejar al Photoshop
 • Iceweasel (FireFox), Konqueror, navegadors d'Internet
 • Icemail, Kmail, enviar i rebre e-mail
 • i molts d'altres

En el moment d'arrancar fa una complerta detecció del maquinari i incorpora el directori HOME persistent, que consisteix en que el directori personal i les configuracions es desen en un fitxer, i quan es torna a arrancar es munten al HOME de l'usuari. També es pot configurar la persistència complerta de tot el sistema de fitxers, de manera que es conserven les modificacions que fem en el Sistema Operatiu.

Les imatges de CDROM disponibles en Descàrregues de Debian Live son versions Debian en l'idioma anglès, per les arquitectures i386, amd64 i PowerPC, podem triar els escriptoris GNOME, KDE, XFCE o estàndard (només consola).

Quan completem aquesta instal·lació tindrem un sistema “live” Debian GNU/Linux en anglès, que es presentarà en l'entorn gràfic que escollim; ens donarà la possibilitat de personalitzar el teclat i l'aparença de l'escriptori; i si fem tot el sistema persistent podrem afegir nous llenguatges i/o aplicacions.

He posat el Debian GNU/Linux live 4.0 i386 de Juny de 2007 en una memòria KINGSTON mini Data Traveller 2GB, treballant des de un sistema Debian GNU/Linux ja instal·lat.

Com a gestor d'arrancada podem fer servir GRUB o SysLinux, faré les configuracions amb GRUB perquè m'agrada com presenta la llista d'opcions i deixa triar amb les tecles del cursor, a més dona la possibilitat d'editar els paràmetres en el moment d'arrancar i inclús executar algunes ordres. Encara que SysLinux, amb el complement vesamenu.c32 dona unes possibilitats molt semblants.

Fem la instal·lació en una memòria USB. Les instruccions son vàlides per dispositius de disc dur o altres tipus de memòries Flash, ja que el sistema també les reconeix com una unitat de disc

COMPTE!!! Els procediments que descriuré seguidament estan basats en la meva experiència personal i no pretenc fer un manual que descrigui amb tota exactitud cada una de les tecles a prémer. Qui vulgui instal·lar Debian GNU/Linux live 4.0 i386 en una memòria USB ha de tenir coneixement i experiència en sistemes operatius i ha de saber interpretar correctament lo que aquí s'explica.

Començar

Lo primer, hem de fer còpia de seguretat de totes les dades que tinguem al Pen perquè serà necessari formatejar-lo.

Per preparar el Pen hem de formatejar-lo, instal.lar-hi el gestor d'arrancada i copiar els fitxers de Debian GNU/Linux live 4.0 i386. Aquestes operacions es poden fer des de varis Sistemes Operatius, he treballat sempre que he pogut amb el Debian GNU/Linux.

Podeu treballar des de un sistema GNU/Linux correctament instal·lat o arrancar l'ordinador amb un CD-ROM de la distribució Debian Live.

Formatejar

Aquest Sistema Operatiu necessita un format complexe del Pen. Esteu segurs de fer una bona còpia de seguretat de totes les dades que tingueu al Pen.

Farem quatre particions en el Pen:

Número

tipus

Descripció

Capacitat mínima

Label

1

fat32

fitxers d'usuari que es poden compartir amb altres Sistemes Operatius

tota la que es pugui

sense etiqueta

2

ext3

fitxers que guarden la configuració persistent

per el directory home 128MB

si és una imatge del sistema, 512 MB

home-rw (home persistent)

casper-rw (system persistent)

3

ext3 o fat32

Sistema Operatiu “Live”

700 MB

sense etiqueta

4

swap

memòria d'intercanvi

128MB (aproximadament)

sense etiqueta

Observem que la primera partició és la que contindrà els fitxers compartits amb altres sistemes operatius, És obligat que sigui la primera degut a que he trobat algunes versions de Finestres, que només reconeixen la primera partició del Pen, i no mostren una lletra d'unitat per les altres particions.

Observem la partició número 2. Només fem una partició persistent. Aquesta tindrà la etiqueta home-rw si volem que contingui el directori home persistent, i la etiqueta casper-rw si volem que tot el sistema sigui persistent, No és vàlid crear una partició diferent per cada un d'ells. en aquest cas, només es munta casper-rw.

Suposem que el Debian GNU/Linux ha detectat el Pen en la unitat /dev/sdX. Substitiu aquest nom per el nom del dispositiu que doni el vostre sistema. Podeu saber quines unitats de disc i quines particions hi ha en el sistema executant l'ordre

# fdisk -l

Si tenim dades en el Pen, amb parted les conservarem, canviarem la mida de la primera partició i també crearem les altres (*). (* personalment no he conseguit resultats satisfactoris amb parted creant noves particions en un Pen, prefereixo fer-les amb fdisk)

# parted /dev/sdX
GNU Parted 1.7.1
Using /dev/sdX
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) resize 1
Start? [32.3kB]?
End? [2056MB]?   1026MB

(parted) print

Disk /dev/sdX: 2064MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   31.7kB 1026MB 1026MB primary fat32
 2   1026MB 1154MB 128MB  primary ext3
 3   1154MB 1936MB 782MB  primary ext3     boot
 4   1936MB 2062MB 126MB  primary linux-swap

Igualment, podem crear les particions amb fdisk

# fdisk -l 
Disk /dev/sdX: 2063 MB, 2063597568 bytes
64 heads, 62 sectors/track, 1015 cylinders
Units = cylinders of 3968 * 512 = 2031616 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdX1        1     505   1001889  b W95 FAT32
/dev/sdX2       506     568   124992  83 Linux
/dev/sdX3  *     569     953   763840  83 Linux
/dev/sdX4       954    1015   123008  82 Linux swap / Solaris

Formatejarem:

# mkfs.vfat -F 32 /dev/sdX1
# mkfs.ext3 /dev/sdX2 -L home-rw
# mkfs.ext3 /dev/sdX3
# mkswap /dev/sdX4

Ara tenim les particions a punt per posar-hi el gestor d'arrancada i copiar els fitxers del sistema.

Rendiment i Configuració

Normalment, nosaltres inclourem una partició d'intercanvi en un disc d'instal·lació GNU/Linux, De totes maneres, si nosaltres treballem amb ordinadors moderns que tenen 512 MB de RAM o més, amb aplicacions d'oficina que no facin tractament de grans fitxers, la partició swap no es farà servir. En canvi si els ordinadors son poc potents i tenen 128 MB de RAM o menys, aquesta partició és imprescindible perquè el sistema arranqui. Un altre punt és que les memòries USB més senzilles tenen molt limitat el número d'escriptures, i només es poden reescriure uns quants centenars de milers de vegades(*). Fer o no fer la partició swap és la vostre decisió, si treballeu en ordinadors potents, aplicacions senzilles i voleu la màxima capacitat disponible per els documents llavors no heu de fer-la; en canvi si alguna vegada heu de treballar amb ordinadors amb poca potència la partició swap és imprescindible perquè el sistema funcioni. (* Alguns estudis estadístics diuen que amb un ús normal d'escriptura de varis documents al dia potser tardaríem més de mil anys a esgotar-les, altres diuen que re-escrivint completament la memòria una vegada al dia l'esgotaríem en 25 anys, considereu que aquests aparells es tornaran obsolets en quatre o cinc anys i treieu la vostre pròpia conclusió).

També hem de tenir en compte el tipus de persistència que escollim, la persistència en el directori personal només escriu en la memòria quan canviem una configuració o quan guardem un document, en canvi la persistència complerta del sistema està escrivint constantment en la memòria USB cada canvi en el sistema de fitxers, amb lo que aquest es torna molt més lent, segur que això si que disminuieix la vida útil del Pen. La persistència aconsellada és la del directori personal; i de veritat desaconsello la persistència del sistema de fitxers complert.

Gestor d'arrancada

Instal·larem el gestor GRUB.

Des de el nostre sistema Debian GNU/Linux, treballant amb l'usuari root, suposem que ha detectat el Pen en el dispositiu /dev/sdX , per copiar la configuració de GRUB que tenim en el Debian executem:

mount /dev/sdX3 /media/sdX3/
cd /media/sdX3
mkdir -p boot/grub
cp -r /boot/grub/* boot/grub
echo '(hd1) /dev/sdX' > boot/grub/device.map
grub-install --root-directory=/media/sdX3 --no-floppy '(hd1)'

hem suposat que a l'ordinador en que treballem hi ha una sola unitat de disc, per lo que GRUB anomena hd0 al disc dur i hd1 al Pen.
Hem d'editar un fitxer /media/sdX3/boot/grub/menu.lst amb la configuració.

vi /media/sdX3/boot/grub/menu.lst

Opcions del kernel, menu.lst

Examinant les opcions del fitxer isolinux.cfg que hi ha en el CD original es poden veure alguns dels paràmetres disponibles, en el wiki hi ha una descripció de tots els paràmetres.
En el paràmetre hostname posem un identificador personalitzat, per exemple el nostre nom, només pot tenir lletres de la a a la z, i guions al mitg de les lletres.

# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
default     saved
timeout 5
color cyan/blue white/blue
#
title Debian live
 kernel /casper/vmlinuz bootkbd=es vga=791 ramdisk_size=100000 boot=casper username=user hostname=jordipujol persistent
 initrd /casper/initrd.img
 boot

title Debian live nopersistent
 kernel /casper/vmlinuz bootkbd=es vga=791 ramdisk_size=100000 boot=casper username=user hostname=jordipujol nopersistent
 initrd /casper/initrd.img
 boot


title Debian live-failsafe
 kernel /casper/vmlinuz bootkbd=es ramdisk_size=100000 boot=casper username=user hostname=jordipujol nopersistent noapic noapm nodma nomce nolapic nosmp vga=normal
 initrd /casper/initrd.img
 boot

title Memtest
 kernel /casper/memtest
 boot

Copiar els fitxers

Si hem arrancat l'ordinador amb un CDROM Debian Live, podem copiar els fitxers amb les ordres següents:

cp -a /live_media/* /media/sdX3/

En canvi, si treballem en un altre sistema GNU/Linux, necessitem els fitxers de la imatge de CD-ROM, ara muntarem la ISO que hem descarregat abans,

mkdir /tmp/iso
mount -o loop debian-live-40r0-rc1-i386-kde-CD.iso /tmp/iso

Copiarem els fitxers del sistema,

cp -a /tmp/iso/* /media/sdX3/

Un cop tenim els fitxers del sistema, borrem els fitxers d'arrancada d'isolinux,

cd /media/sdX3
rm -Rf isolinux

La configuració inicial ja és a punt, desmuntem el Pen

umount /dev/sdX3

Arrancar

Per arrancar amb un Pen es necessita un BIOS que ho suporti, Entrem en el BIOS i canviem l'ordre d'arrancada dels discs durs perquè el “KINGSTON mini Data Traveller 2GB” sigui el primer de la llista.

En cas de que el sistema no suporti arrancar un Pen, crearem un CDROM per arrancar-lo.

En aquest cas preparem el BIOS per arrancar des de el CD.

Entrem en el BIOS i canviem l'ordre d'arrancada dels dispositius perquè el CDROM sigui el primer de la llista.

El PC ara ha d'arrancar amb el Pen i el “Debian Live”

En cas de que tot el sistema sigui persistent, arranquem amb el mode persistent i ens crearà correctament tota la estructura de fitxers.

Però si hem escollit que només sigui persistent el directori /home hem d'engegar primer amb la opció nopersistent, i copiar els fitxers a la partició persistent. En el nou sistema acabat d'arrancar, prepararem el directori /home.

# sudo su
# mkdir /media/sdX2
# mount /dev/sdX2 /media/sdX2
# cp -a /home/* /media/sdX2/
# umount /dev/sdX2

Construir un CD per arrancar aquest Pen

Ens situem en un directori de treball i fem un directori per GRUB

mkdir -p iso/boot/grub

Copiem el fitxer stage2_eltorito

cp /usr/lib/grub/i386-pc/stage2_eltorito iso/boot/grub
cp -a /media/sdX3/boot/* iso/boot/
cp /media/sdX3/vmlinuz iso/
cp /media/sdX3/initrd.img iso/
cp /media/sdX3/memtest iso/

El fitxer menu.lst és igual al que amb fet amb les Opcions del kernel, menu.lst

I construim la imatge grub.iso

mkisofs -R -b boot/grub/stage2_eltorito -no-emul-boot \
 -boot-load-size 4 -boot-info-table -o grub.iso iso

que podem gravar en un CD fent servir el nostre programa de gravació preferit.

wodim -v -eject dev=/dev/sr0 blank=fast grub.iso

Directori personal

Podem fer que la primera partició; que conté els fitxers compartits amb altres Sistemes Operatius, es munti al directori personal cada vegada que s'engegui el Sistema, posant al directori $HOME/.kde/Autostart el següent escript:

#! /bin/bash
# shared-disc.sh
# particio persistent /home
PART=`mount | grep /home | awk '{print $1}' | sed 's/2/1/'`
[ -z "$PART" ] && exit 1
[ -d "$HOME/Documents" ] || mkdir $HOME/Documents
sudo mount $PART $HOME/Documents -o rw,noexec,nosuid,nodev,noatime,uid=999,utf8,shortname=lower

el fem executable:

# chmod a+x $HOME/.kde/Autostart/shared-disc.sh

A partir d'ara es muntará la primera partició en el directori $HOME/Documents cada vegada que arranqui KDE

Referències

DebianLive/Howto/Custom Install Do a custom install for the Debian Live OS on a disc or any FLASH memory.
Article que he escrit en el Wiki de Debian segons aquesta experiència.

Debian GNU/Linux Web de la distribució

Debian Live Wiki del projecte

Descàrregues de Debian Live Descàrregues d'utilitats, fonts, imatges de CDROM ...

Ompliu els Buits

Podeu estar segurs de que aquesta pàgina és incompleta i inexacte, si us plau, feu comentaris amb correccions o afegits

Merci

Molt bo :)

Ho haurem de provar!

Salut!